Les aventures de Jordiet – Cap. 1 L’ALTURA

Hola Patapums! Aquest és el primer capítol de les aventures de Jordiet. En cada capítol es tractarà una de les qualitats del so. En aquest primer es treballa l’altura.
¡Hola Patapums! Este es el primer capítulo de las aventuras de Jordiet. En cada capítulo se trabaja una de las calidades del sonido. En este primero la altura.

Com podem treballar la comprensió:
Como podemos trabajar la comprensión:

Reconeixement auditiu.

  • Material: flauta d’èmbol.
  • Activitat: Després de visualitzar el vídeo agafem la flauta d’èmbol i la fem sonar de greu a agut (Jordiet puja la Muntanya) i d’agut a greu (Jordiet baixa la muntanya). Els xiquets i les xiquetes han de reconéixer si Jordiet puja o baixa depenent del so que emet la flauta.*Podem reforçar la comprensió fent expressió corporal i amb grafismes. Quan escolten la flauta d’èmbol pujar o baixar hauran d’expressar corporalment com baixen per la muntanya (com si foren Jordiet). També poden treballar el grafisme acompanyats d’una fitxa amb muntanyes. Els xiquets hauran de fer una línia que puja o baixa depenent el que escolten.Reconocimiento auditivo.

     

  • Material: flauta de émbolo.
  • Actividad: Después de visualizar el vídeo cogemos la flauta de émbolo y la hacemos sonar de grave a agudo (Jordiet sube la Montaña) y de agudo a grave (Jordiet baja la montaña). Los niños y las niñas tienen que reconocer si Jordiet sube o baja dependiente del sonido que emite la flauta.*Podemos reforzar la comprensión haciendo expresión corporal y con grafismos. Cuando escuchan la flauta de émbolo subir o bajar tendrán que expresar corporalmente como bajan por la montaña (como si fueran Jordiet). También pueden trabajar el grafismo acompañados de una ficha con montañas. Los niños tendrán que hacer una línea que sube o baja dependiendo de lo que escuchan.

VÍDEO EN VALENCIÀ

VÍDEO EN CASTELLANO