FASES DE L’APRENENTATGE MUSICAL

Cada vegada que anem a introduir un concepte musical hi ha una sèrie de passos que haurem de seguir per a que els i les nostres alumnes l’interioritzen i per tant arriben a la seua comprensió.
Cada vez que vayamos a introducir un concepto musical hay una serie de pasos que tendremos que seguir para que nuestros alumnos lo interioricen y por tanto lleguen a su comprensión.

Aquestos passos bàsics són: Escoltar, Imitar, Cercar i Reconèixer.
Estos pasos básicos son: Escuchar, Imitar, Buscar y Reconocer.Escoltar: Realitzar una escolta activa per a interioritzar els seus elements com, per exemple, la melodia i el ritme.
Escuchar: Realizar una escucha activa para interiorizar sus elementos como, por ejemplo, la melodía y el ritmo.

Imitar: Ens permet observar si els elements escoltats s’han interioritzat.
Imitar: Nos permite observar si los elementos escuchados se han interiorizado.

Cercar: Es tracta d’investigar i experimentar amb els sons.
Buscar: Ee trata de investigar y experimentar con los sonidos.

Reconèixer: En aquesta fase, una vegada interioritzats els anteriors, l’alumne és capaç de relacionar-los.
Reconocer:
En esta fase, una vez interiorizados los anteriores, el alumno es capaz de relacionarlos.

Reproduir: depenent del nivell dels alumnes interpretarem allò treballat de forma vocal, amb grafies no convencionals o convencionals i instrumental.
Reproducir: dependiendo del nivel de los alumnos interpretaremos aquello trabajado de forma vocal,  con grafías no convencionales o convencionales e instrumental.

*Les fases d’imitar i cercar poden anar de la mà depenent de com gestiones l’activitat.
*Las fases de imitar y buscar pueden ir de la mano dependiente de cómo gestionas la actividad.